Algemene verkoopvoorwaarden “Sintraco bv”

Artikel 1 Definities
In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:
a. Sintraco: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Sintraco B.V.”, ook h.o.d.n. “Sanicare”, gevestigd te Kerkdriel (gemeente Maasdriel);
b. Klant: de koper van de zaken die ter verkoop worden aangeboden door Sintraco, waaronder rechtspersonen, alsmede diens rechtsopvolger(s), maatschappen, vennootschappen onder firma en natuurlijke personen;
c. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Sintraco en Klant.

Artikel 2 Werkingssfeer
1. Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen door Sintraco, alsmede alle Overeenkomsten, waarbij de toepasselijkheid van eventuele door Klant gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitgesloten.
2. Door het plaatsen van een bestelling door Klant aanvaardt Klant de toepasselijkheid en inhoud van deze algemene verkoopvoorwaarden.
3. Afwijking van deze algemene verkoopvoorwaarden is slechts mogelijk, indien dit in de Overeenkomst schriftelijk tussen partijen is overeengekomen.
4. Onderhavige algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten met iedere Klant, ongeacht of de Klant in het buitenland woonachtig is en/of de zaken aan het buitenland geleverd moeten worden.
5. De nietig- en/of vernietigbaarheid van een of meer bepalingen, zoals opgenomen in deze algemene verkoopvoorwaarden, tast de rechtsgeldigheid van de overige niet nietige of vernietigbare bepalingen in deze algemene verkoopvoorwaarden, niet aan.

Artikel 3 Totstandkoming overeenkomst
1. Alle aanbiedingen gedaan door Sintraco zijn vrijblijvend.
2. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Klant van Sintraco een schriftelijke orderbevestiging ontvangt, behoudens de situatie dat Sintraco kan aantonen dat ten gevolge van een storende omstandigheid Klant de orderbevestiging niet heeft ontvangen, dan wel Sintraco feitelijk uitvoering heeft gegeven aan de Overeenkomst en dit voor Klant kenbaar is c.q. behoorde te zijn.
3. Technische gegevens, maten, gewichten, prijzen e.d., vermeld op de website van Sintraco, in prijscouranten, in aanbiedingen en/of offertes, zijn niet bindend voor Sintraco. Geringe afwijkingen geven Klant niet het recht de Overeenkomst te ontbinden op vernietigen, dan wel zijn/haar (betalings)verplichtingen op te schorten.

Artikel 4 Prijzen
1. Alle door Sintraco vermelde prijzen zijn adviesverkoopprijzen exclusief BTW. Alle gehanteerde prijzen zijn in Euro en exclusief Omzetbelasting, vervoerskosten en overige kosten, zoals invoerrechten, heffingen, e.d. (tenzij anders vermeld).
2. Sintraco is niet gehouden een Overeenkomst gestand te doen tegen een vermelde prijs die duidelijk berust op een druk- of schrijffout.
3. Ieder aanbod is geheel vrijblijvend en kan binnen 5 kalenderdagen na aanvaarding door Klant door Sintraco worden herroepen.
4. Overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de kostenfactoren, zoals die ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst gelden. Sintraco behoudt zich het recht voor aan Klant een evenredige prijsverhoging in rekening te brengen, in geval van prijsverhogingen door haar leveranciers en bij andere wijzigingen in prijsbepalende factoren.
5. Indien betaling is overeengekomen in buitenlandse valuta, dan is Sintraco gerechtigd de prijzen te wijzigen, indien na het sluiten van de Overeenkomst de koersen in haar nadeel zijn gewijzigd.

Artikel 5 Levering en vervoerskosten
1. Levering vindt plaats op het moment dat Klant zelf goederen afhaalt ten kantore/magazijn van Sintraco, dan wel de te leveren zaken arriveren op het opgegeven adres door Klant, dan wel op het moment zoals schriftelijk overeengekomen.
2. Wanneer de zaken door of vanwege Sintraco voor Klant worden opgeslagen bij Sintraco of derden, vindt levering plaats op het moment dat de zaken arriveren op het opslagadres.
3. Opgegeven levertijden zijn als streeftijden te beschouwen en niet als fatale termijnen. Vertraging in de levering, voor zover binnen redelijke grenzen blijvend, geeft Klant geen recht op opschorting van zijn (betalings)verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst, ontbinding en/of vernietiging van de Overeenkomst, alsmede geen recht op schadevergoeding.
4. Levering geschiedt franco, indien de totale factuurwaarde van de te leveren zaken hoger is dan € 390,- exclusief BTW, mits het overeengekomen leveradres gelegen is aan een verharde weg en met volle vracht door een normaal vervoersmiddel te bereiken is.
5. Indien de totale factuurwaarde van de te leveren zaken lager is dan € 390,- exclusief BTW, dan wordt er een eenmalige vervoersbijdrage a € 19,- exclusief BTW aan vrachtkosten in rekening gebracht bij Klant. Levertijd (mits voorradig) +/- 1 week.
6. Het laden en lossen van de te leveren zaken geschiedt voor risico van Klant.
7. Het laten uitgaan van deelleveringen behoort tot de mogelijkheden.
8. De geleverde hoeveelheid wordt voor wat betreft aantal en gewicht, alsmede publiek- en/of privaatrechtelijk voorgeschreven eisen geacht te voldoen aan hetgeen schriftelijk is overeengekomen respectievelijk voorgeschreven, behoudens door Klant te leveren tegenbewijs.
9. Sintraco is gerechtigd haar leveringsverplichtingen op te schorten op het moment dat er aanwijzingen zijn inzake onvoldoende of verminderde kredietwaardigheid van Klant, dan wel Klant in gebreke is inzake de nakoming van haar (betalings)verplichtingen. Sintraco heeft het recht voorafgaand zekerheid voor betaling aan Klant te verzoeken, bij gebreke waarvan Sintraco de Overeenkomst per direct mag beëindigen, zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn. De facturen voor reeds geleverde zaken zijn op dat moment per direct ineens opeisbaar.

Artikel 6 Risico
Het risico van de zaak is voor Klant vanaf het moment van levering van de zaak en, indien Klant geen medewerking verleent aan de levering, vanaf het moment dat levering is geweigerd.

Artikel 7 Betaling
1. Facturen van Sintraco dienen binnen 30 kalenderdagen na verzending van de factuur betaald te worden. Bij betaling binnen 8 kalenderdagen na verzending van de factuur, ontvangt Klant een korting van 2% over het gehele factuurbedrag exclusief BTW.
2. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten een betalingsverplichting niet op.
3. Indien facturen niet binnen de betalingstermijn worden voldaan, is Sintraco gerechtigd een vertragingsrente in rekening te brengen van 1,5% over het openstaande factuurbedrag per maand, waarbij in het geval van een gedeelte van een maand, de rente over de gehele maand in rekening wordt gebracht.
4. Indien facturen niet binnen de betalingstermijn worden voldaan, zijn alle verzonden facturen ineens en direct opeisbaar en is Sintraco gerechtigd incassomaatregelen te treffen, waarvan alle gemaakte c.q. te maken (incasso)kosten voor rekening komen van Klant.
5. Indien facturen niet binnen de betalingstermijn worden voldaan, vervalt het reclamatierecht van Klant, als gevolg waarvan Klant geen recht heeft op eventuele vervanging of herstel.
6. Betaling van een bepaalde geldsom strekt in de eerste plaats in mindering op de kosten, vervolgens in mindering op de reeds verschenen rente en tenslotte in mindering op de hoofd¬som, ongeacht of bij de betaling door de Klant andere aanwijzingen worden gegeven.
7. In geval van liquidatie, faillissement, pre-pack, beslag of surseance van betaling van Klant of indien Klant anderszins het vrije beheer of de vrije beschikkingsbevoegdheid over diens vermogen verliest, zijn de vorderingen van Sintraco op Klant direct en ineens opeisbaar.
8. Verrekening met enige andere vordering die Klant heeft of meent te hebben, is niet toegestaan, tenzij Sintraco een creditnota aan Klant heeft verzonden of bij rechterlijk vonnis veroordeeld is tot betaling van een geldsom aan Klant.
9. Indien Klant zijn order annuleert, nadat 72 uur na het plaatsen van de order zijn verstreken, dan is Klant gehouden een vergoeding te voldoen aan Sintraco gelijk aan 25% van de factuurwaarde van het bestelde goed.

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud
1. Door Sintraco geleverde zaken blijven in eigendom van Sintraco tot het moment van volledige
betaling van alle vorderingen van Sintraco op Klant uit hoofde van tussen partijen gesloten Overeenkomst, met inbegrip van rente en kosten.
2. Door Sintraco geleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen
slechts in het kader van de normale bedrijfsuitoefening van Klant worden doorverkocht.
3. Indien Klant zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal
doen, is Sintraco gerechtigd geleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud
rust bij Klant of derden die de zaak voor Klant houden, weg te halen of weg te doen halen. Klant is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen.
4. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of
doen gelden, is Klant verplicht Sintraco hiervan zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen.
5. Klant verplicht zich binnen redelijke grenzen medewerking te verlenen aan alle maatregelen die
Sintraco ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de geleverde zaken wil treffen.

Artikel 9 Overmacht
1. Sintraco is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene verkoopvoorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Sintraco geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Sintraco niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Sintraco worden daaronder begrepen.
3. Zodra het voor Sintraco blijvend onmogelijk is haar verplichtingen na te komen door het bestaan van de overmachtsituatie of zodra de overmachtsituatie langer dan 4 maanden aanhoudt of zal aanhouden, heeft ieder der partijen het recht de Overeenkomst te ontbinden.
4. Voor zover Sintraco ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is Sintraco gerechtigd om het reeds nagekomen, respectievelijk na te komen gedeelte, separaat te factureren. Klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 10 Verplichtingen van Klant/ Reclame
1. Bij levering door Sintraco dient Klant de geleverde zaken in de

verpakking te controleren. Hierbij dient Klant na te gaan of het geleverde aan de Overeenkomst beantwoordt, te weten:
a. of de zaken juist zijn geleverd;
b. of de afgeleverde zaken voldoen aan de kwaliteitseisen, die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of voor handelsdoeleinden;
c. of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (aantal, hoeveelheid, gewicht) overeenstemmen met het overeengekomene.
2. Indien de zaken bij een derde worden afgeleverd, die deze houdt voor Klant, is Klant verplicht de in lid 1 bedoelde inspectie uit te voeren of te doen uitvoeren op de dag van aflevering met in achtneming van de reclamatietermijn.
3. Klant is verplicht de zaken in de verpakking te controleren. Indien Klant concludeert dat de zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden, is hij verplicht de zaken in de verpakking te laten, totdat Sintraco de zaken heeft geïnspecteerd. Indien Klant de geleverde zaken uit de verpakking heeft gehaald, zonder deze te inspecteren, terwijl inspecteren in de verpakking naar oordeel van Sintraco mogelijk was/is, vervalt daarmede het reclamatierecht van Klant.
4. Indien Klant wenst te reclameren, dient hij dit zo spoedig mogelijk na ontdekking van de tekortkoming of nadat hij de tekortkoming redelijkerwijs had moeten ontdekken te doen, doch uiterlijk binnen 5 kalenderdagen na levering, bij gebreke waarvan het recht om te reclameren vervalt en Klant geen recht heeft op eventuele vervanging of herstel. Deze melding moet, indien zij mondeling is geschied, direct schriftelijk (fax, e-mail, deurwaardersexploit) aan Sintraco worden bevestigd.
5. Het recht om te reclameren (en vervanging of herstel) vervalt op het moment dat de geleverde zaken reeds zijn gemonteerd, gebruikt, verwerkt of bewerkt.
6. Reclameren schort de (betalings)verplichtingen van Klant niet op.
7. De desbetreffende zaak c.q. zaken dient c.q. dienen in zijn geheel aanwezig te blijven en Klant dient Sintraco in de gelegenheid te stellen de zaken te inspecteren.
8. Klant is gehouden te allen tijde als een zorgvuldig schuldenaar voor het behoud van de zaken te zorgen. Klachten zijn niet ontvankelijk, indien Klant niet de zorg in acht neemt of heeft genomen die van hem mag worden verwacht na de levering van de zaken.
9. Klant is gehouden, alvorens hij/zij tot gebruik van de zaken overgaat, de bijbehorende gebruiksaanwijzingen van de door hem gekochte zaken door te nemen, en Klant is gehouden de geleverde zaken in gebruik te nemen conform hetgeen is bepaald in de gebruiksaanwijzingen.
10. Indien blijkt dat een zaak niet is gebruikt conform hetgeen is bepaald in de gebruiksaanwijzingen dan is een klacht niet-ontvankelijk en is Sintraco niet tot behandeling van de klacht gehouden, laat staan tot vervanging of herstel van de geleverde zaken.
11. Voor de garantietermijn en de vergoede garantiekosten op defecten als gevolg van materiaal- of productiefouten, verleent Sintraco niet meer garantie dan de verleende fabrieksgarantie.
12. Van de garantie wordt uitgesloten normale slijtage of defecten te wijten aan oneigenlijk gebruik van de zaken.
13. Indien tijdig is gereclameerd, de klacht ontvankelijk is en de geleverde zaken naar het oordeel van Sintraco niet aan de Overeenkomst beantwoorden, zal Sintraco ter keuze van Sintraco en tegen teruggave van de geleverde zaken, de teruggenomen zaken vervangen en/of herstellen en/of crediteren. Sintraco is niet gehouden tot het betalen van enige vorm van schadevergoeding.

Artikel 11 Aansprakelijkheid Sintraco
1. Sintraco is nimmer jegens Klant aansprakelijk voor door Klant geleden en/of nog te lijden, tenzij deze schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid door Sintraco.
2. Sintraco zal slechts aansprakelijk zijn tot het maximum schadebedrag ter hoogte van het aankoopbedrag van het betreffende goed.

Artikel 12 Beëindiging Overeenkomst
Sintraco is gerechtigd de Overeenkomst met Klant met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder tot vergoeding van eventuele schade gehouden te zijn, onverminderd de overige rechten van Sintraco op grond van wettelijke bepalingen, indien:
a. Klant is opgehouden te bestaan of ontbonden, in een andere rechtsvorm is omgezet, juridisch gefuseerd of juridisch gesplitst is;
b. het bedrijf van Klant is beëindigd of de onderneming van Klant is overgedragen aan een derde;
c. Klant in staat van faillissement is verklaard, aan hem/haar, al dan niet voorlopig, surseance van betaling is verleend, door beslaglegging, door ondercuratelestelling of anderszins het vrije beheer of de vrije beschikkingbevoegdheid over diens vermogen verliest, één en ander ongeacht of de desbetreffende rechterlijke uitspraak onherroepelijk is geworden, Klant (in het kader van een pre pack) een bewindvoerder krijgt toegewezen of Klant buiten faillissement of schuldeisers een akkoord heeft aangeboden;
d. Klant tekortgeschoten is in de nakoming van enige verplichting voortvloeiende uit de Overeenkomst, nadat Sintraco hem/haar in gebreke heeft gesteld en ook na ommekomst van een redelijke (herstel)termijn, tekortschiet in de nakoming van de Overeenkomst. Voor de toepassing van dit onderdeel is een ingebrekestelling elke mededeling waaruit ondubbelzinnig blijkt dat Sintraco nakoming verlangt;
e. na het sluiten van de Overeenkomst Sintraco ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Klant de verplichtingen niet zal nakomen.

Artikel 13 Vrijwaring
1. Klant vrijwaart Sintraco voor eventuele aanspraken van derden, mede in het licht van productaansprakelijkheid, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden. Klant vrijwaart Sintraco voor schade geleden en/of nog te lijden door derden, die voortvloeit uit het gebruik van de geleverde zaken.
2. Indien Sintraco uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is Klant gehouden Sintraco, zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van haar in dat geval verwacht mag worden. Mocht Klant in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Sintraco, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Klant en derden die daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van Klant.

Artikel 14 Intellectueel eigendom
1. Klant zal de rechten van intellectuele eigendom toekomend aan Sintraco respecteren, waaronder -doch niet uitsluitend- de handels-/merknamen “Sintraco” en “Sanicare”.
2. Het is niet toegestaan om zonder expliciete, schriftelijke toestemming van Sintraco delen van de website van Sintraco over te nemen c.q. te kopiëren of op wat voor wijze dan ook te hergebruiken voor andere dan privédoeleinden.

Artikel 15 Eenzijdige wijziging
Sintraco behoudt zich het recht voor om deze algemene verkoopvoorwaarden te wijzigen in overeenstemming met een wijziging in haar handelspolitiek en economische en juridische noodwendigheden. De nieuwe algemene verkoopvoorwaarden treden onmiddellijk in werking vanaf hun deponering c.q. kennisgeving aan Klant.

Artikel 16 Toepasselijk recht en geschilbeslechting
1. Op de Overeenkomst en alle hiermee samenhangende overeenkomsten die Sintraco sluit met Klant, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen voortvloeiende uit de Overeenkomst of uit andere overeenkomsten ter uitvoering hiervan, zullen met uitsluiting van iedere andere Rechter, door de bevoegde Rechter van de Rechtbank Oost-Brabant, locatie ’s-Hertogenbosch worden beslecht.
3. Afgezien van hetgeen onder artikel 16 lid 1 en lid 2 van deze algemene verkoopvoorwaarden is bepaald, behoudt Sintraco zich het recht voor om Klant te dagen voor de bevoegde rechterlijke instantie van de woon- of vestigingsplaats van Klant.

Artikel 17 Deponeren algemene verkoopvoorwaarden:
1. Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden Nederland.
2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie, zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst.

Doordat u gebruik maakt van onze website www.sanicare.nl zijn ook onze online Disclamer & Privacyverklaring van kracht.

Close Menu